Algemene voorwaarden

Als u bij ons iets koopt of bestelt, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, dienstverlenings- en andere overeenkomsten van, met en door Wisefools. De algemene voorwaarden van de medecontractant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs wanneer daarnaar zou verwezen worden bij diens bestelling of deze naderhand zouden worden meegedeeld. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de medecontractant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan zonder uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord. In geval van strijdigheid tussen de betreffende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

 2. Wisefools behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de medecontractant. De medecontractant wordt geacht de toepassing van deze nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden bij gebrek aan schriftelijk protest ervan binnen de 14 kalenderdagen. In geval van tijdig protest blijven de bestaande algemene voorwaarden van toepassing.

 3. Enkel de door Wisefools ondertekende orderbevestiging of voorbehoudloos begin van uitvoering verbindt Wisefools. Alle prijsoffertes zijn gebaseerd op de lonen en de prijzen die gelden op het tijdstip van de opmaak van de offerte. In geval van gewijzigde marktomstandigheden die objectief gezien een prijswijziging rechtvaardigen, kan Wisefools die wijzigingen doorrekenen in de prijs.

 4. De medecontractant die zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, een levering van diensten of goederen weigert of indien er door zijn toedoen geen uitvoering kan gegeven worden aan de bestelling, is hij steeds een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan dertig (30) procent van de totale prijs, bovenop de vergoeding voor eventueel reeds geleverde prestaties.

 5. Termijnen zoals voor de levering of uitvoering van diensten en/of goederen worden in werkdagen, slechts bij benadering uitgedrukt en dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. In geen geval zijn zij bindend, tenzij indien Wisefools zich schriftelijk uitdrukkelijk zou verbinden tot een bindende uitvoerings- of leveringstermijn.

 6. Wanneer Wisefools ten gevolge van overmacht (artikel 1148 B.W.), zoals onder meer maar niet alleen oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, vernieling van machines, laattijdige levering door de leverancier, niet in de mogelijkheid is de overeenkomst naar behoren uit te voeren, behoudt Wisefools zich het recht voor om een einde aan te maken aan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn.

 7. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant heeft Wisefools het recht op eenvoudige kennisgeving verdere leveringen of dienstverleningen onmiddellijk stop te zetten en zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Wisefools op een aanvullende schadevergoeding.

 8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen strekt de met Wisefools gesloten overeenkomst nimmer tot overdracht van de eigendom van goederen, programmatuur, intellectuele eigendomsrechten op zaken en programmatuur die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomst.

 9. De goederen die wel uitdrukkelijk worden gekocht worden verondersteld op de zetel van Wisefools in ontvangst te zijn genomen, gecontroleerd op hun conformiteit en aanvaard. Het risico gaat over op de medecontractant vanaf het ogenblik van levering, ongeacht of de betaling reeds plaatsvond. Deze goederen worden dus ook vervoerd op risico van de medecontractant. De vervoerkosten komen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de medecontractant. De goederen blijven de eigendom van Wisefools tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.

 10. Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde goederen dienen bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Wisefools uiterlijk binnen de veertien kalenderdagen nadat ze redelijkerwijze konden worden vastgesteld, zoniet kan Wisefools hiervoor niet meer worden aangesproken. Onverminderd andersluidende dwingende wetsbepalingen kan Wisefools enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar herhaaldelijke lichte fout, zware fout, opzet. Zichtbare gebreken zijn gedekt door de voorbehoudloze in ontvangstname bij levering, die geldt als aanvaarding. Voor verborgen gebreken kan Wisefools gezien de aard van de goederen / diensten die zij levert niet meer worden aangesproken na 3 maanden na levering, ook indien het gebrek zich pas nadien manifesteert. De contractuele aansprakelijkheid van Wisefools is beperkt tot de directe schade. De contractuele aansprakelijkheid van Wisefools is in ieder geval beperkt tot de prijs van de geleverde goederen in geval van koop/verkoop, dan wel de prijs van de diensten in geval van aanneming van diensten (excl. BTW). De buitencontractuele aansprakelijkheid van Wisefools is beperkt tot het bedrag van tussenkomst van haar verzekeraar.

 11. Wisefools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schendingen van eigendomsrechten die zou rusten op inhoud die de medecontractant aanlevert of zelf toevoegt. De medecontractant verbindt zich ertoe Wisefools op eerste verzoek integraal te vrijwaren tegen iedere aanspraak van een derde in dat verband.

 12. Bij het opstellen van de overeenkomst of de bestelbon zal de medecontractant zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. Alle aangeduide prijzen zijn excl. BTW, tenzij deze uitdrukkelijk als incl. zijn aangeduid. Is er met de medecontractant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Wisefools. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht worden geleverd zullen, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven in regie aan de medecontractant worden gefactureerd.

 13. Protest tegen een factuur moet uitdrukkelijk, limitatief en gedetailleerd de redenen van betwisting vermelden en per aangetekende post worden verzonden aan Wisefools uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de verzenddatum, zoniet wordt de medecontract onherroepelijk en onweerlegbaar verondersteld deze aanvaard te hebben.

 14. De facturen van Wisefools zijn betaalbaar op het adres van haar zetel binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt. Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant, is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsinterest van tien (10) procent verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10) procent van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 125 euro per onbetaalde factuur, bovenop de eventueel gemaakte gerechtelijke invorderingskosten.

 15. Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant worden alle andere eventuele niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. In dat geval heeft Wisefools tevens het recht om na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding:
 16. hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of dienstverleningen te schorsen;
 17. hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging éénzijdig te ontbinden.

 18. Alle mogelijke informatie omtrent Wisefools die in het kader van de contractuele relatie tussen de partijen wordt uitgewisseld, is vertrouwelijk en dient als dusdanig behandeld te worden, zowel door partijen als door de personen waarvoor zij instaan.

 19. Wisefools verbindt zicht ertoe de gegevens die zij in de uitvoering van de overeenkomst ontvangt van de medecontractant vertrouwelijk te behandelen en slechts te gebruiken in overeenstemming met haar privacyverklaring, te raadplegen op wisefools.be/privacy-disclaimer.

 20. Bij registratie van internetdomeinnamen is Wisefools verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Wisefools voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

 21. Wisefools verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

 22. In de veronderstelling dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet uitvoerbaar zou worden verklaard, absoluut, dan wel relatief, zal zulks geen weerslag hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst met de medecontractant, dan wel van deze overeenkomst in haar geheel.

 23. De contractuele relaties tussen de partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van Wisefools gelegen is bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Wisefools om de medecontractant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de plaats alwaar de verbintenis dient nagekomen te worden.

Laatst aangepast op 10/12/2021, 10:00 CET